Умови користування

При реєстрації на курс я погоджуюся з тим, що:

 • Буду складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без будь-якої допомоги сторонніх осіб.
 • Буду надавати для оцінювання лише результати власної роботи.
 • Не буду вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити мої результати чи погіршити/покращити результати інших студентів.
 • Не буду публікувати на форумах курсів питання та відповіді на них, що використовуються в межах курсу для оцінювання знань студентів.

Політика конфіденційності

Адміністрація зобов’язується використовувати адреси електронних скриньок та іншу персональну інформацію зареєстрованих користувачів сайту виключно для забезпечення внутрішньої роботи сайту, видачі сертифікатів та надсилання інформаційних листів.

Персональні дані користувачів платформи викориcтовуються для перевірки аутентичності виданих сертифікатів про успішне завершення навчання відповідно до чинного законодавства України.

Правила сайту

Адміністрація сайту визначає правила поведінки на ньому і залишає за собою право вносити зміни до цих правил. Фактом користування сайтом «IDF» користувач автоматично погоджується
виконувати ці правила. Незнання правил не звільняє від необхідності їх виконання.

 1. Зміни в роботі сервісів сайта, а також повне чи часткове припинення їх роботи можуть бути
  здійснені адміністрацією сайту в односторонньому порядку без попереджень.
 2. Адміністрація не несе відповідальності за розміщені користувачами повідомлення. Відповідальність
  за дотримання прав інтелектуальної власності в межах розміщених на сайті курсів несуть викладачі цих
  курсів.
 3. Адміністрація залишає за собою право на редагування чи видалення коментарів. Адміністрація може
  позбавити права користування сайтом учасника, який систематично порушує ці правила.
 4. Будь-яке копіювання та використання (повне чи часткове) матеріалів сайту «IDF» дозволяється виключно з письмової згоди ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
  “ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ФАУНДЕЙШН”
  .

Згода на обробку даних

Я, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю Товариству з обмеженою відповідальністю «ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ФАУНДЕЙШН» (ідентифікаційний код юридичної особи 43514602) добровільну згоду на обробку моїх персональних даних з метою забезпечення моєї комунікації з ним та надання мені ним Послуг, а також для забезпечення реалізації цивільних, господарських, адміністративних, комерційних, податкових правовідносин та правовідносин у сфері бухгалтерського обліку, протягом строку та в обсязі, необхідних для виконання цієї мети та Закону України «Про захист персональних даних». Надана мною згода на обробку моїх персональних даних не вимагає здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю «ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ФАУНДЕЙШН» повідомлень про передачу моїх персональних даних третім особам згідно Закону України «Про захист персональних даних».

Права суб’єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мені відомі.

Я посвідчую факт отримання мною повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою обробки відповідно до вимог законодавства та підготовки статистичної, адміністративної та іншої інформації, необхідної для здійснення діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ФАУНДЕЙШН».

Договір приєднання

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
про надання послуг (онлайн-навчання)

(редакція чинна з дати опублікування цього Договору – 25 серпня 2020 року)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ФАУНДЕЙШН» (код ЄДРПОУ 43514602), в особі директора Рахуби Тетяни Петрівни, яка діє на підставі Статуту, надалі – «Виконавець», з однієї сторони, та

будь-яка фізична особа, надалі – «Замовник» з іншої сторони,

які в подальшому разом іменуються як «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір приєднання про надання послуг (онлайн-навчання) (надалі – «Договір») про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Сайт – сукупність веб-сторінок Виконавця, доступних у мережі Інтернет, які об’єднані під доменним ім’ям http://idf.ua, та є джерелом інформування Замовника.
1.2. Курс – сукупність навчальних модулів, які складені Виконавцем відповідно до визначеної ним тематики та в межах яких надаються Послуги.
1.3. Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, тести, домашнє завдання тощо, які розміщені на Сайті або доступ до яких надається Виконавцем Замовнику.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є дистанційне надання Виконавцем Замовнику в рамках відповідного Курсу послуг онлайн-навчання Замовника у сфері інформаційних технологій для здобуття Замовником унікальних знань та навичок у галузі програмування (далі – Послуги), які Замовник зобов’язується прийняти та оплатити на умовах і в порядку, визначених у цьому Договорі.
2.2. Опис і перелік Послуг, що надаються Виконавцем в рамках відповідного Курсу, програма навчання, а також інші умови встановлюються Виконавцем та публікуються на його Сайті. Такі Послуги включають, зокрема, проведення онлайн-уроків, надання доступу до Навчальних матеріалів тощо.
2.3. Дата початку та закінчення відповідного Курсу (окремого етапу Курсу) встановлюється Виконавцем на Сайті.
2.4. Сторони цим погоджуються, що цей Договір не становить будь-яким чином трудових відносин чи будь-яких відносин працедавця з найманою особою та не становить будь-яких агентських відносин, які б надавали Замовнику право діяти від імені Виконавця.
2.5. Умови Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників Послуг за цим Договором і не передбачають надання переваги одному Замовнику перед іншим щодо укладення цього Договору.
2.6. Акцепт цього Договору є також підтвердженням Замовника Послуг про отримання ним повної і достовірної інформації про Послуги, що надає Виконавець за цим Договором.
2.7. Сторони домовились, що Послуги вважаються наданими належним чином у момент їх використання Замовником:
– для онлайн-уроків – Послуги вважаються наданими безпосередньо у момент закінчення проведення курсу онлайн-уроків за відповідною програмою (незалежно від того, прийняв Замовник в них участь чи ні);
– для Послуг доступу до Навчальних матеріалів (в разі надання таких послуг) – Послуги вважаються наданими у момент реалізації Виконавцем технічної можливості доступу до Навчальних матеріалів (незалежно від факту відвідування Замовником онлайн-платформ або користування матеріалами).
2.8. Підписання Замовником Акту здачі-приймання наданих Послуг для підтвердження факту надання Послуг не потрібне.
2.9. Відсутність письмових претензій Замовника щодо виконання обов’язків Виконавця за цим Договором протягом 7 (семи) календарних днів з моменту закінчення надання Послуг є підтвердженням належного їх надання Виконавцем відповідно до умов цього Договору.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір укладається між Виконавцем і Замовником Послуг у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).
3.2. Замовник обирає Курс на Сайті Виконавця, ознайомлюється з його вартістю та здійснює його оплату.
3.3. Акцептом умов цього Договору є здійснення Замовником оплати Послуг Виконавця.
3.4. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником Послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень, та прирівнюється до укладення двостороннього письмового договору про надання послуг відповідно до обраного Замовником Курсу. (ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).
3.5. Одночасно із заповненням полів форми для оплати Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання наданих ним своїх персональних даних, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».
3.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається здійсненням оплати Замовником і діє протягом усього терміну надання Послуг, визначеного у п. 2.3. цього Договору, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
3.7. Після оплати вартості Послуг та отримання підтвердження про здійснену оплату у відповідності до п. 4 цього Договору Виконавець надає Замовнику доступ до Курсу шляхом надсилання на електронну пошту Замовника повідомлення, встановленої Виконавцем форми.
3.8. Укладання Договору означає, що Замовник Послуг:
3.8.1. у необхідному для нього обсязі ознайомився з умовами надання Послуг за цим Договором;
3.8.2. визнає безумовну професійну придатність персоналу ТОВ «ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ФАУНДЕЙШН» та третіх осіб, залучених ним до надання Послуг, правил здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;
3.8.3. приймає всі умови цього Договору без зауважень та зобов’язується їх виконувати.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Послуги за цим Договором надаються Замовнику на попередній платній основі шляхом 100% передоплати.
4.2. Ціна Договору становить вартість Послуг Виконавця, яка та зміни якої публікуються на Сайті Виконавця.
4.3. Вартість Послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.
4.4. Вартість Послуг визначається та застосовується відповідно до обраного Замовником етапу Курсу. У разі вибору одного або кількох етапів Курсу Замовник оплачує встановлену Виконавцем вартість Послуг, що надаються у межах одного або кількох етапів Курсу відповідно.
4.5. Оплата вартості Послуг за цим Договором здійснюється у безготівковий спосіб шляхом:
4.5.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або
4.5.2. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Сайті Виконавця, зокрема через електронну систему платежу LIQPAY, iPAY тощо.
4.6. Вартість Послуг не включає комісію, що стягується банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісію за переказ грошових коштів під час розрахунків за Послуги Виконавця сплачує Замовник.
4.7. Моментом оплати вартості Послуг за цим Договором вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
4.8. Виконавець має право змінювати ціни на свої Послуги та негайно оприлюднює інформацію про це на своєму Сайті.
4.9. Виконавець не може змінювати вартість Послуг для конкретного Замовника у випадку, якщо той вже прийняв умови Виконавця та здійснив оплату у встановленому цим Договором порядку.

5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗАМОВНИКУ

5.1. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Замовником за Послуги, якщо Виконавець отримав доступ до більше ніж одного онлайн-уроку Курсу або доступ до Навчальних матеріалів і після цього відмовився від Послуг.
5.2. У випадку дострокового припинення Договору з ініціативи Виконавця, Виконавець повертає Замовнику кошти тільки за ті онлайн-заняття Курсу, які не були проведені Виконавцем. Проведені онлайн-заняття Курсу в такому разі не компенсуються. У випадку якщо Послуги полягають у наданні доступу до Навчальних матеріалів, кошти повертаються лише у випадку, якщо Виконавець не надав доступ до Навчальних матеріалів.
5.3. У випадку, якщо Замовник відмовляється від отримання Послуг до початку Курсу або до отримання доступу до Навчальних матеріалів, Виконавець повертає Замовнику кошти, сплачені Замовником за Послуги, в розмірі 90% від сплаченої ним суми.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний
6.1.1. самостійно ознайомитися з порядком та умовами надання Послуг відповідно до цього Договору і тарифами, розміщеними на Сайті Виконавця;
6.1.2. оплатити Послуги, що надаються Виконавцем, у порядку, передбаченому цим Договором;
6.1.3. не вживати жодних дій, які можуть завдати шкоди Сайту, програмному забезпеченню Виконавця та/або обладнанню Виконавця;
6.1.4. не розголошувати третім особам дані доступу до Курсу, Навчальних матеріалів;
6.1.5. не копіювати та іншим чином не відтворювати Навчальні матеріали та інші матеріали Курсу;
6.1.6. не поширювати спам на Сайті, а також будь-яку іншу інформацію, явно не запитану користувачами;
6.1.7. пройти навчання на Курсі, сумлінно і старанно виконуючи усі види завдань, що передбачені навчальним планом Курсу, в строки та терміни, визначені навчальним планом, та/або Виконавцем, та/або уповноваженими ним особами. Графік занять визначається Виконавцем. Про початок занять, час та місце їх проведення Виконавець повідомляє Замовника шляхом надсилання на його електронну пошту відповідного повідомлення;
6.1.8. суворо дотримуватися усіх прав інтелектуальної власності Виконавця, як зареєстрованих, так і не зареєстрованих, в тому числі на Навчальні матеріали Курсу, і вживати усіх необхідних та достатніх заходів, необхідних для запобігання доступу будь-яких третіх осіб до таких Навчальних матеріалів, включаючи записи відео, статей, тестів та завдань;
6.1.9. утриматися в процесі проходження Курсу від дій, які принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або лекторів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом;
6.1.10. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.

6.2. Замовник має право:
6.2.1. отримувати Послуги своєчасно, у повному обсязі та належної якості;
6.2.2. обрати Курс (окремий етап Курсу), що запропонований Виконавцем на Сайті;
6.2.3. отримувати від Виконавця консультації щодо вдосконалення засвоєння знань, отриманих в результаті наданих Послуг Виконавцем;
6.2.4. отримувати необхідну та д6.2.5. відмовитися від Послуг та отримати повернення сплачених коштів у випадках та в порядку, передбаченому цим Договором;
6.2.5. відмовитися від Послуг та отримати повернення сплачених коштів у випадках та в порядку, передбаченому цим Договором;
6.2.6. інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

6.3. Виконавець зобов’язаний:
6.3.1. своєчасно та якісно надавати Послуги відповідно до умов цього Договору;
6.3.2. виконувати свої обов’язки свідомо та професійно;
6.3.3. публікувати на Сайті інформацію про зміну: часу, тривалості, структури Послуг, інших умов їх надання, а також про зміну банківських реквізитів та ін.;
6.3.4. забезпечити Замовника необхідною навчальною літературою та/або іншими інформаційно-довідковими матеріалами;
6.3.5. при виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань за цим Договором, повідомити про це Замовника;
6.3.6. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.

6.4. Виконавець має право:
6.4.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором, а також контролю договірної дисципліни Замовника;
6.4.2. скасовувати, переривати та переносити будь-які Курси, змінювати їх матеріали, значення та вагу будь-якого завдання, тесту чи іспиту;
6.4.3. отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, що передбачені цим Договором;
6.4.4. залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором;
6.4.5. не надавати Послуги або припинити надання Послуг Замовникові в разі порушення ним вимог, передбачених цим Договором (у тому числі, щодо оплати Послуг), а також в інших випадках, встановлених законодавством України;
6.4.6. інформувати Замовника про зміни та нововведення, що стосуються предмета цього Договору;
6.4.7. в односторонньому порядку змінювати і доповнювати цей Договір і Додатки до нього без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому розміщення змін і доповнень на Сайті Виконавця. Такі зміни вступають у силу в момент опублікування нової редакції Договору на Сайті в мережі Інтернет;
6.4.8. інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

7. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони визнають, що усі Навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання цього Договору, охороняються авторським правом, а також про те, що на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у ст. 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцю.
7.2. Замовник має право використовувати Навчальні матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись, як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на Навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.
7.3. Будь-яке часткове або повне відтворення, розміщення в друкованих матеріалах, виданнях та в мережі Інтернет, копіювання, цитування, розповсюдження або публікація будь-якого авторського матеріалу Виконавця допускається тільки з письмового дозволу Виконавця.
7.4. Всі права на оформлення, графічний дизайн Сайту та на всі матеріали, розміщені на Сайті, належать Виконавцю.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

8.1. Сторони несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до цього Договору і чинного законодавства України.
8.2. Послуги Виконавця і всі пов’язані Навчальні матеріали та інші матеріали надаються «як є», без прямих або непрямих гарантій. Виконавець не надає жодних гарантій, в тому числі щодо комерційної придатності, придатності для певних цілей і не порушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов’язаної з доступом користувача до Послуг і пов’язаних матеріалів, а також з їх використанням. Користувач погоджується з тим, що здійснює доступ до Послуг і пов’язаних з ними Навчальних матеріалів, а також використовує їх на власний ризик.
8.3. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність Послуг, що надаються, а також, що пропоновані консультаційні або будь-які інші матеріали не містять помилок. При цьому він вживає всіх розумних зусиль і заходів з метою недопущення цього.
8.4. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовнику в результаті використання або неможливості користування Послугами, а також через помилки, пропуски, перерви в роботі, видалення файлів, дефекти, передачу даних або зміни функцій, або з інших причин, безпосередньо не залежних від нього.
8.5. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.
8.6. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання і програмного забезпечення, що не належить Виконавцю Сайту.
8.7. Виконавець не несе відповідальності за повне або часткове переривання надання Послуг, пов’язане із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Сайту Виконавця.
8.8. Оскільки Сайт або навчальні матеріали можуть містити посилання на інші веб-сайти, які не підтримуються Виконавцем, Виконавець не несе відповідальності за зміст цих веб-сайтів, а також за збитки, завдані у зв’язку із вмістом цих веб-сайтів.
8.9. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з отриманням Послуг. Виконавець не приймає на себе ніякої відповідальності за відповідність Послуг цілям Замовника.
8.10. У разі залучення Виконавця до відповідальності або накладення на нього стягнення у зв’язку з допущеними Замовником порушеннями прав і/або інтересів третіх осіб, а також встановлених законодавством заборон або обмежень, Замовник зобов’язаний в повному обсязі відшкодувати збитки Виконавцю.
8.11. Відгуки Замовника, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Виконавцем без обмежень.
8.12. Замовник не має права надавати третім особам доступ до будь-яких матеріалів, у тому числі до Навчальних матеріалів, наданих в рамках виконання цього Договору, відчужувати їх, обмінювати або застосовувати будь-які інші комерційні дії. У разі виявлення таких дій з боку Замовника йому буде заблокований доступ до Сайту та навчальних матеріалів, а всі зобов’язання з боку Виконавця за цим Договором автоматично припиняються (без повернення грошових коштів).

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Під форс-мажорними обставинами такі лиха, як стихійні природні явища (повені, бурі, урагани, землетруси, запровадження карантину, надзвичайний стан і т.д.); війна і воєнні дії, включаючи масові заворушення, заколоти, повстання; епідемії і епізоотії; страйки та інші трудові конфлікти; пожежі, вибухи, виробничі аварії; акти органів державного управління; вихід із ладу обладнання, хвороба працівників і т.д. В кожному випадку настання такої події знаходиться поза контролем Сторін і виконання обов’язків по цьому Договору стає неможливим.
9.2. Якщо наступили форс-мажорні обставини і вони перешкоджають Сторонам своєчасно виконати свої зобов’язання, то Сторони, що знаходяться в таких екстремальних умовах, звільняються від виконання обов’язків за цим Договором до припинення дії вказаних форс-мажорних обставин, при умові, що сторона, яка знаходиться під дією форс-мажорних обставин, терміново, не пізніше 3-х (трьох) календарних днів з моменту виникнення обставин форс-мажору, повідомить другу сторону про те, що трапилося з докладним описом умов, що наступили.
9.3. Якщо обставини непереборної сили тривають більше, ніж 1 (один) календарний місяць, Сторони зобов’язані укласти угоду щодо подальшого виконання зобов’язань за Договором.
9.4. Неповідомлення про настання чи припинення дії обставин непереборної сили та ненадання документів, що засвідчують обставини непереборної сили, виданих Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами, позбавляє Сторону права посилатися на обставини непереборної сили як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків за Договором.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Замовник заявляє, підтверджує та зобов’язується, що підписанням цього Договору він як суб’єкт персональних даних надає Виконавцю однозначну та беззаперечну згоду на обробку персональних даних Замовника (далі – «Персональні дані») та їх передачу третім особам, визначеним на виключний розсуд Виконавця без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних.
10.2. Дозвіл на обробку Персональних даних діє протягом усього строку дії Договору.
10.3. Виконавець обробляє Персональні дані, отримані в рамках цього Договору, з метою забезпечення комунікації з Замовником та надання Послуг за цим Договором, а також для забезпечення реалізації цивільних, господарських, адміністративних, комерційних, податкових правовідносин та правовідносин у сфері бухгалтерського обліку (надалі – «Сформульована Мета Обробки»). Сторони забезпечують всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту отриманих персональних даних від несанкціонованого доступу або обробки.
10.4. Сторони цим заявляють, підтверджують та зобов’язуються, що передача та обробка Персональних даних у зв’язку з цим Договором охоплюється Сформульованою Метою Обробки Персональних даних, зазначеною в цьому Договорі або в чинному законодавстві, та що отримані Персональні дані обробляються та передаються відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних.
10.5. Замовник безвідклично та беззастережно заявляє, підтверджує та зобов’язується, що він належним чином повідомлений про свої права як суб’єкта Персональних даних, мету обробки та коло осіб, яким ці дані передаються та про те, що його персональні дані можуть бути включені до бази персональних даних Виконавця, можуть бути передані для обробки розпорядникам баз Персональних даних та третім особам, афілійованим особам Виконавця в Україні та за кордоном (у т.ч. транскордонна передача), їх контрагентам, компаніям-партнерам Виконавця.
10.6. Замовник згоден, що його cookie запам’ятовуються на Сайті шляхом збереження налаштувань і аналізу поведінки користувача на Сайті з метою підвищення якості надання Послуг. Замовник має право відключити використання файлів cookie в своєму браузері. При цьому він погоджується з тим, що деякі функції Сайту можуть працювати неправильно.
10.7. У разі порушення Замовником вимог законодавства про захист персональних даних, Виконавець не несе відповідальності за таке порушення. Замовник зобов’язується відшкодувати Виконавцю будь-які збитки, спричинені останньому. До таких збитків зокрема належать штрафи, фінансові та будь-які інші санкції та втрати, інші грошові вимоги, що були обґрунтовано висунуті Виконавцю за порушення умов цього Договору щодо захисту персональних даних та відповідних вимог чинного законодавства України, внаслідок дій (бездіяльності) Замовника.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

11.1. Матеріали та інформація, що отримуються під час виконання цього Договору, будь-яка інформація стосовно фінансового стану Сторін та будь-яка інша інформація щодо виконання цього Договору, є суворо конфіденційною інформацією та комерційною таємницею і вона не повинна прямо або непрямо розголошуватися Замовником будь-якій іншій фізичній або юридичній особі, включаючи органи державної влади, за винятком випадків, прямо передбачених законом.
11.2. Виконавець уповноважений розголошувати таку конфіденційну інформацію та комерційну таємницю своїм юридичним та фінансовим радникам, співробітникам, банкам, партнерам та іншим особам, з якими він співпрацює.
11.3. На запит будь-якої із Сторін цього Договору чи на підставі додаткової угоди, укладеної між Сторонами, можуть встановлюватися додаткові умови дотримання режиму конфіденційності та комерційної таємниці.

12. ГАРАНТІЇ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

12.1. Замовник цим підтверджує, заявляє та зобов’язується, що:
12.1.1. до підписання цього Договору йому надано та ним отримано усі необхідні та запитувані роз’яснення, всю необхідну, доступну, достовірну, вичерпну, повну та своєчасну інформацію про Виконавця, Послуги, їх якість, наповнення (зміст), вартість Послуг для Замовника та умови оплати;
12.1.2. йому зрозуміла та він повністю свідомий інформації, наведеної в пункті 12.1. цього Договору, включаючи розмір та порядок оплати Послуг Виконавця;
12.1.3. ним отримані та є дійсними усі та будь-які дозволи, згоди та будь-які інші погодження, необхідні для підписання та виконання ним умов цього Договору;
12.1.4. він не передаватиме будь-яким третім особам і не використовуватиме самостійно (без попередньої письмової згоди Замовника) будь-які майнові авторські та/або інші права інтелектуальної власності Виконавця, як зареєстровані, так і ні, в тому числі на Курс (окремий етап Курсу), Навчальні матеріали, завдання тощо.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1. Договір вважається укладеним з моменту вчинення Замовником дій, передбачених п. 3.3. цього Договору та діє до завершення надання Послуг за цим Договором.

14. УГОДА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

14.1. Сторони визнають юридичну силу документів, що складенні в електронній формі (заявок, повідомлень, угод, листів та інших документів), та направляються Сторонами одна одній електронною поштою на електронну пошту Замовника та Виконавця.
14.2. Сторони прийшли до згоди керуватися умовами про електронний документообіг і електронну взаємодію, викладеним нижче:
14.2.1. Заявки, повідомлення та інші документи можуть бути складені письмово у формі електронного документа і в такому випадку не оформляються на паперових носіях.
14.2.2. Відповідно до угоди про електронний документообіг Сторони використовують прості електронні підписи, підписом для кожної із Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу).
14.2.3. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, направлене з електронної поштової адреси Сторони, виражає дійсне волевиявлення Сторони і намір вчинити дію, змінити або припинити операцію – відповідно до значення тієї або іншої дії, визначеної Договором.
14.2.4. Перевірка справжності та достовірності повідомлення, що виходить від Сторони, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, вказаною Замовником або Виконавцем як контактний реквізит.
14.2.5. Кожна із Сторін повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти і недоступність їх третім особам.
14.2.6. При необхідності, належним доказом підписання відповідних документів є роздруківки електронних повідомлень, завірені Стороною, що роздрукувала.

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Усі додатки та доповнення до цього Договору є його невід’ємними частинами.
15.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати і доповнювати цей Договір і Додатки до нього без попереднього узгодження із Замовником, забезпечуючи при цьому розміщення змін і доповнень на Сайті Виконавця. Такі зміни вступають у силу в момент опублікування нової редакції Договору на Сайті в мережі Інтернет.
15.3. У разі, якщо будь-яке положення цього Договору є або буде визнаним недійсним, це не потягне за собою недійсності інших положень або Договору в цілому. У такому випадку Виконавець зобов’язується змінити недійсні положення, замінивши їх іншими, дійсними, положеннями, які повинні відповідати цілям та змісту цього Договору, а також тлумачитися та застосовуватися таким чином, щоб досягти результату, максимально близького до того, по відношенню до якого у Сторін існували наміри при першому укладанні Договору.
15.4. З питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.
15.5. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу неналежного виконання цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі електронного звернення однієї зі Сторін до другої.

16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ФАУНДЕЙШН»
Код ЄДРПОУ: 43514602
Юридична адреса: 01024, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 20, кв. 47
Рахунок у форматі IBAN: UA753052990000026003046209843
Назва банку: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
e-mail: [email protected]