Програма та графік занять

Програма занять відповідає, з одного боку, вимогам корпоративного сертифікаційного іспиту 1Z0-808 Oracle Certified Associated, Java SE8 Programmer (Objectives 1, 2; https://education.oracle.com/products/courP_3348), з другого боку, змісту модуля 1 “Основи структурного (алгоритмічного) програмування” навчальної програми курсу за вибором “Програмування на Java” авторів С.Іщерякова, Г.Двояк, О.Мішагіної, рекомендованої Міністерством освіти та науки України для учнів 10-11 класів закладів середньої освіти (лист Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти” №22.1/12-Г-18 від 23.01.2019).

Програма занять:

  • охоплює більшу частину навчального матеріалу зі структурного програмування, необхідного для Java-програміста рівня Oracle Certified Associated, Java SE8 Programmer
  • знайомить із первинними елементами об’єктно-орієнтованого програмування,
  • здійснює вхід до професійного розроблення Java-класів згідно вимог шаблону Model-View-Controller (MVC).   

Програма та графік on-line Java-тренінгу протягом карантину

Модуль 1. Основи структурного (алгоритмічного) програмування

Понеділок, 30.03.

Перша програма. Коментарі. Оголошення змінних. Ідентифікатори. Ключові слова. Типи даних String, int. Арифметичні операції. Тип даних double. Перетворення (casting) типів int та double. Конкатенація.

Вівторок, 31.03.

Операції порівняння. Типи даних boolean. Оператори if та if-else. Логічні функції NOT, AND, OR.

Середа, 1.04.

Цикли. Оператор for. Область видимості змінної. Вкладені цикли. Оператори while та do-while. Виведення точкових трикутників.

Четвер, 2.04.

Види масивів, способи їх опису. Одновимірні масиви. Поле length. Обробка масивів без розгалужень. Оператор foreach. Обробка масивів із розгалуженням. Обробка масивів із утворенням масиву-результату відомої довжини.

Модуль 2. Елементи об’єктного програмування

П’ятниця, 3.04.

Ознайомлення із Java API та поняттями клас, пакет, імпорт. Методи sort, binarySearch класу Arrays. Метод add класу ArrayList. Обробка масивів цілих чисел із утворенням колекцій даних довільного розміру.

Понеділок, 6.04.

Тестовий on-line екзамен по тестах сертифікаційного іспиту корпорації Oracle.

Вівторок, 7.04.

Поняття інкапсуляції, структура класу. Створення власних класів. Оголошення та ініціалізація полів. Оголошення методів. Оголошення та створення об’єктів. Оператор new. Літерал null. Архітектурний шаблон MODEL-VIEW-CONTROLLER (MVC) для побудови класів. Приклад побудови класу Calculator.  

23.03.2020