Графік занять школярів

Заняття відбуваються в наступному режимі:

  • по вівторках: 18.30 – 19.20 – менторська година,  19.30 – 20.50 – новий навчальний матеріал,
  • по п’ятницях: 18.00 – 20.50 – новий навчальний матеріал.

 

Дата

Тема

Обсяг, годин
18.09 1.Робота з Eclipse. Перша програма. Конкатенація рядків.

2

21.09 2.Особливості об’єктної парадигми. Структура класу, оголошення та ініціалізація полів, оголошення методів, оголошення та створення об’єктів. Оператор new, літерал null. Шаблон Model-View-Contrоller.

2

3.Ключове слово “static”. Локальні змінні та змінні класу.

2

24.09 Консультаційний менторський вебінар по темах 1-3

1

25.09 4.Передавання в метод в якості аргументів примітивів та посилань.

2

28.09 5.Типи методів. Конструктори. Перевантажені конструктори.

2

6.Перевантаження методів. API класу String.

1

7.Mетод main(). Аргументи в методі main().

1

01.10 Консультаційний менторський вебінар по темах 4-7

1

02.10 8.Ініціалізація змінних. Блоки ініціалізації. Порядок ініціалізації.

2

05.10 9.Пакети. Import. Static import. Клас Math.

2

10.Поняття наслідування. Відношення has-a, is-a. UML-діаграми. Класи Calendar, GregorianCalendar, Date.

2

08.10 Консультаційний менторський вебінар по темах 810

1

09.10 11.Модифікатори доступу.

2

12.10 12.Операції інкремента, декремента у префіксній та постфіксній формах. Операція ділення за модулем. Тернарний оператор. Замикальні (short-cirquit) логічні функції AND та OR. Функція XOR. Пріоритети виконання арифметичних та логічних операцій.

2

13.Оператор циклу foreach. Оператори break, continue.

2

15.10 Консультаційний менторський вебінар по темах 11-13

1

16.10 14.Ключове слово this.

2

19.10 15.Ключове слово super. Клас Object.

2

16.Перевизначення методів. Методи toString(), equals().

2

20.10 Іспит по темах занять 1…13

3

22.10 Консультаційний менторський вебінар по темах 14-16

1

23.10 17.Поліморфні посилання. Поліморфізм. Раннє та пізнє зв’язування. Covariant returns.

2

26.10 18.Приведення типів. Оператор instanceof.

2

19.Ключове слово final.

2

29.10 Консультаційний менторський вебінар по темах 17-19

1

30.10 20.Абстрактні класи.

2

02.11 21.Інтерфейси. Інтерфейси Comparable, Comparator.

2

22.Внутрішні класи. Реалізація множинного наслідування.

2

05.11 Консультаційний менторський вебінар по темах 20-22

1

06.11 23.Клас Arrays.

2

09.11 24.Інтерфейси Collections, List. Клас ArrayList. Основи generics.

2

25.Оболонка JavaFX. Слухачі та обробники подій. Робота із кнопками в JavaFX.

2

12.11 Консультаційний менторський вебінар по темах 23-25

1

13.11 26.Exceptions-1.

2

16.11 26.Exceptions-2.

4

19.11 Консультаційний менторський вебінар по темі 26

1

20.11 27.Strings, StringBuffers, StringBuilders..

1

28.Wrappers, autoboxing, autounboxing

1

23.11 29. Enums.

1

30. Var-args.

1

31. Garbage Collector.

1

32. Java SE8: Date, Time API

1

26.11 Консультаційний менторський вебінар по темах 27-32

1

27.11 33. Java SE8: функціональні інтерфейси

2

30.11 34. Java SE8: лямбда-вирази

4

03.12 Консультаційний менторський вебінар по темах 32-33

1

05.12 Підготовка до сертифікації – попередній іспит 1

3

07.12 Підготовка до сертифікації – попередній іспит 2

3

08.12 Консультаційний менторський вебінар по іспитах 1-2

1

10.12 Підготовка до сертифікації – попередній іспит 3

3

12.12 Підготовка до сертифікації – попередній іспит 4

3

14.12 Підготовка до сертифікації – попередній іспит 5

3

15.12 Консультаційний менторський вебінар по іспитах 3-5

1

17.12 Підготовка до сертифікації – попередній іспит 6

3

19.12 Підготовка до сертифікації – попередній іспит 7

3

21.12 Підготовка до сертифікації – попередній іспит 8

3

22.12 Консультаційний менторський вебінар по іспитах 6-8

1

24.12 Підготовка до сертифікації – попередній іспит 9

3

25.12 Завершальний консультаційний менторський вебінар по іспитах

1

26-28.12 — Корпоративна сертифікація

02.01 35.Оболонка Android Studio, структура проектів. Застосування XML.

4

03.01 36.Android. Слухачі та обробники подій, робота із кнопками, навігація.

6

04.01 37.Android. Фрагменти, адаптери.

6

05…15.01 Проектний Android-практикум.
16…31.01 Підготовка до співбесіди.
З лютого 2019 – участь у виконанні промислових проектів.
06.04.2018